TDC Tagashira, Shintaro
NUMBERS DESIGN BY
MEMBER

Tagashira, Shintaro